Zielonka 17, 59-940 Węgliniec

tel. +48 75 772 10 00, unirubber@unirubber.com.pl

Polityka Prywatności

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Unirubber Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce 17, 59-940 Węgliniec.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: unirubber@unirubber.com.pl lub kontakt telefoniczny, pod nr: +48 75 772 10 00.

Skąd mamy Państwa dane osobowe? Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa, pozyskaliśmy je np. przez: stronę internetową Unirubber, media społecznościowe, a także w przypadku, w którym zawarliśmy z Państwem umowę, lub podejmowaliśmy czynności celem jej zawarcia;

 2. od podmiotu, który zawarł z firmą Unirubber Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;

 3. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mediów społecznościowych, czy innych podobnych źródeł.

Jaki jest zakres zastosowania Polityki prywatności?

Polityka prywatności dotyczy serwisu unirubber.com.pl , a także innych serwisów prowadzonych przez firmę Unirubber Sp. z o.o., jeżeli odsyłają do tej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności ma także zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Unirubber Sp. z o.o.

Podanie jakich danych osobowych jest niezbędne dla korzystania z serwisu Unirubber?

W celu korzystania ze strony internetowej Unirubber niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

 1. w przypadku korzystania z tzw. „materiałów otwartych” zamieszczonych na stronie Unirubber są to dane zawarte w plikach cookies oraz dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP).

Jakie dane przetwarzamy?

Unirubber Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych w zależności od celów przetwarzania:

 1. W przypadku korzystania z tzw. materiałów otwartych zamieszczonych na stronie internetowej Unirubber Sp. z o.o. dane zawarte w plikach cookies oraz dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP);

 2. w celu zawarcia i wykonania umowy – dane wymagane do identyfikacji na potrzeby jej zawarcia, wykonania usługi i wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer NIP, stanowisko zajmowane w przedsiębiorstwie, adres firmowy osoby kontaktowej, nr telefonu, informacje zdrowotne dotyczące możliwości spożywania poszczególnych produktów w przypadku uczestnictwa w szkoleniu lub konferencjach);

 3. w celu prowadzenia naszej działalności marketingowej oraz świadczenia usług newslettera – dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line (dane zawarte w plikach cookies, e-mail, imię, nazwisko, telefon, stanowisko);

 4. dane potrzebne do doboru dla Państwa odpowiedniej oferty sprzedażowej (adres e-mail, dane zawarte w plikach cookies).

Do czego oraz na jakich podstawach będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Unirubber Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. w celu wykonania umowy zawartej z Unirubber Sp. z o.o. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora polega na wykonywaniu umowy zawartej z kontrahentem);

 4. w celu prowadzenia badań rynku i opinii (badania ilościowe) (art. 6 ust. 1 lit. a lub lit f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora polega na poprawnym metodologicznie prowadzeniu takich badań m.in. przez dobór odpowiedniej grupy respondentów);

 5. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:

  • w celu marketingu produktów i usług firmy Unirubber Sp. zo.o. z wykorzystaniem profilowania i innych zawansowanych działań (tzw. remarketingu, reklamy behawioralnej, marketing attribution, social media, przedstawiania oferty przez automat za pomocą telefonu) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  • w celu marketingu podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  • w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z firmą Unirubber Sp .z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług (art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, może jednak zapewniać Państwu dodatkowe korzyści.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną firmie Unirubber sp z.o.o w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Unirubber Sp.o.o. jest legalne. Zgodę na przetwarzanie danych mogą Państwo wycofać także za pomocą formularza umieszczonego na naszej stronie internetowej, bez względu na sposób wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jak skontaktować się z firma Unirubber Sp. z o.o.?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu +48 75 772 10 00 lub e mailowo pod adresem unirubber@unirubber.com.pl

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Unirubber Sp. z o.o. ?

Skargi można kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z jakich nowoczesnych technologii korzystamy aby przetwarzać Państwa dane osobowe?

Na stronie internetowej firmy Unirubber Sp. z o.o. używamy technologii cookies oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkowników oraz ich aktywności.

Co to są cookies?

Cookies to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Ponieważ reklamy muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookies tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

Jakich rodzajów cookies używamy?

Unirubber Sp. z. o.o korzysta z następujących rodzajów cookies:

 1. Neutralne – niezbędne do poprawnego działania witryny / potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny.

 2. Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmujące informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.

 3. Śledzące – wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczające informacji identyfikujących konkretnego użytkownika.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Od kandydatów wymagamy podania danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie, który pozwoli na ocenę kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 2. Jeśli chcesz dobrowolnie podać dane dodatkowe, których nie wymagamy koniecznie w aplikacji umieść klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Unirubber Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych”.

 3. Jeśli chcesz, dodatkowo możesz wyrazić zgodę na udział w kolejnych organizowanych przez nas procesach rekrutacji umieszczając w aplikacji klauzulę: „Wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Unirubber Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.”

Warto wiedzieć, że:

 1. Unirubber Sp. z o.o. jest administratorem podanych w CV danych osobowych;

 2. nasza siedziba mieści się w Zielonce 17, 59-940 Węgliniec;

 3. dane w CV podajesz zgodnie z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy, a dodatkowe dane podajesz na podstawie dobrowolnej zgody;

 4. dostęp do Twoich danych mają tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się rekrutacją;

 5. po zakończeniu rekrutacji przesłane CV usuwamy, chyba że zgodzisz się na wykorzystanie Twojego CV w kolejnych procesach rekrutacji;

 6. my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 7. masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia;

 8. jeśli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych – wystarczy, że nas o tym poinformujesz.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.